Buchard von Steinberg
(Før 1600-Før 1700)
Tebea
(Før 1600-Før 1700)
Major Peter Burchardsen von Steinberg
(Omkr 1620-Før 1720)

 

Familie

Major Peter Burchardsen von Steinberg 1 2

  • Født: Omkr 1620 3
  • Død: Før 1720 4

  Notater:

Til Skougsgaard på Sjælland


Kilder


1 Landgraff, J, Grimstadslægter (Grimstad 1892 - Grimstadslægter er tilgængelig i affotograferet udgave på http://www.digitalarkivet.no/ under "Digitale Bøker").

2 Landgraff, J, Grimstadslægter (Grimstad 1892 - Grimstadslægter er tilgængelig i affotograferet udgave på http://www.digitalarkivet.no/ under "Digitale Bøker"), Ebbell.

Som Familien Ebbells Stamfader nævnes i gamle Familieoptegnelser Just Ebbel1, født i Odense og død 1700 i en alder af 80 Aar, Obertsløitnant ved Fyenske grønne Regiment, en Tid Kommandant i Nyborg, siden i Korsør; han var gift med Annike von Steinberg, Søster af Major Peter Burchardsen von Steinberg til Skougsgaard paa Sjælland. Sønnen Augustinus Ebbell blev født 1660 i Byen Neksø paa Bornholm og døde 1728 i Stavanger, hvor han siden 1700 var tolder, >efterat han tidligere havde været ansat ved Toldtjenesten i Bergen<2; hand var gift med Tobea Kristine Molbour (f. 1662 i Nærheden af Rendsburg i Holsten, d. i Stavanger 1732, Datter af Foged Joakim Melbour). Sønnen Joakim Ebbell, f. 1696, d. 1759, var Kammerraad og Tolder i Stavanger; han var gift med Sofie Dorothea Smith (f. 1700, d. 1766 i Arendal, hvor hun havde henlevet sin Enkestand i Sønnens Hus) og havde Sønnen Augustinus Ebbell3, f. 1721 i Stavanger, d. 1795 i Arendal; han var først Toldforvalter i Stavanger, siden Tolder i Arendal og Kammerraad, var Eier af Tangen Gaard og Reberbane og erhvervede en stor Formue4; han var 2 Gange gift, først med Elisabeth Smith (f. 1724, d. 1758, Datter af Kjøbmand Laurits Smith i Stavanger5) og dernæst med Anne Marie Falck(f. 1740, d. 1779, Datter af Kjøbmand i Arendal Hans Olsen Falck6) og havde 13 Børn, blandt hvilke var:7

Joakim Ebbell, f. 1752, General-Skibsmaaler i Akershus Stift indtil 1793, da dette Embede indgik, derpaa Told- og Konsumptions-Kasserer i Arendal, Kammerraad, d. 1804; han var gift først med Abigail Marie Geelmuyden (f. 1754, d. 1786, Datter af Mønstreskriver og Skibsreder i Grimstad Jakob Geelmuyden, se Geelmuyden) og siden med Anne Kirstine Oppen (f. 1772 i Elverum, d. 1800, Datter af Løitnant Tollef Olsen Oppen)8, Joakim Ebbel boede en Tid i Grimstad; under Lofthusoptøierne lykkedes det ham, som tilfældig kom tilstede, at tale Bønderne tilrette, da de vilde styrte Fogden Dahl ud over Strubro ned i Fossen.

Johanne Margrete, f. 1755, d. 1785, g. m. Kjønmand i Arendal Kristen Hardung Juell (se Juell).

Elisabeth Smith, f. 1762, d. 1794, g. m. Gerhard Geelmuyden, Kjøbmand i Arendal, f. 1751, d. 1796, Søn af Jakob Geelmuyden i Grimstad (se Geelmuyden).

Ole Abraham Falck Ebbell, f. 1775, d. 1820, Eier af Tangen, Ridder af Danebrog, g. m. Katrine Elisabeth Dedekam (f. 1777, d. 1824, Datter af Søren Andersen Dedekam, se under Geelmuyden).

Af Joakim Ebbells 11 Børn døde 4 i yngre Aar; de øvrige var:

Jakob Geelmuyden Ebbell, f. 1778 i Grimstad, d. 1852 i Arendal, Overtoldbetjent i Stavanger (1833-1850), Skibsreder, g. Med Adelucie Kristine Groos (f. 1785, d. 1863, Datter af Kristen Mogensen Groos den yngre, se Gross).

Lars Smith Ebbell, f. 1781, d. 1813 ugift, juridisk Kandidat og Gaardbruger, Eier af Gaarden Ørmen i Onsø ved Fredriksstad.

Augustinus Ebbell, f. 1783, Skibskaptein, d. 1818 i Kristiania, g. m. Anne Dorthea Pedersdatter Bekkevold (d. 1812 27 Aar gammel), barnløs.

Tollef Oppen Ebbell, f. 1792, Skibskaptein, d. Ugift 1818 i Kjøbenhavn; han gjorde i 1814 Tjeneste som Maanedsløitnant på Kristianssands Flotille.

Oluf Oppen Ebbell, f. 1794, Kjøbmand i Grimstad, d. 1859 ugift. Han var Eier af et ældre Hus, hvor nu Kirkesanger Lindquists nye Hus Nr. 92 ved Torvet.9

Klemens Ebbell, f. 1796, d. 1863, Student, Kontorist hos Sorenskriver Finne10, med hvis Datter Lovise Augusta (f. 1804, d. 1865) han blev gift, siden Kjøbmand i Grimstad og 1834 Postmester sammesteds, 1841 Toldbetjent i Kristiania; Han Eiede Huset Nr. 67 ved Storgaden (nu Fru Møllers Hotel.11)

Jørgen Bendiks Ebbell, f. 1798, d. 1864, Kjøbmand i Grimstad (1853 konstitueret Toldkasserer ved Lillesands Toldsted), Eier af Huset Nr. 62 ved Storgaden, nu Bager Hakob Lorentzens (se Lorentzen), g. m. Inger Bie (f. 1806, d. 1886, Datter af Johan Peter Dietrichson Bie).

Ole Abraham Falck Ebbell efterlod følgende Børn:

Margrete Sofie, f. 1802, d. 1854, g. m. Kjøbmand, siden Maaler og Vrager i Arendal Morten Smith Dedekam.

Augusta, f. 1805, d. 1833, g. m. Nikolai Benjamin Aall paa Næs Verk.

Ole Falck Ebbell, f. 1813, d. 1871 som Raadmand i Kristiania, g. m. Anna Sofie Katharine Kloed (f. 1811, d. 1866, Datter af Mægler Nils Borthig Kloed.)12

Af Jakob Geelmuyden Ebbells Børn døde 3 i spæd Alder; de øvrige var:

Lovise Groos, f. 1808, d. 1882 i Arendal, ugift.

Kristian Joakim Ebbell, f. 181, d. 1864, g. m. Kristine Larsdatter Holst (f. 1813, d. 1869), Skibskaptein i Grimstad, hvor han 1860 blev Eier af Svigerfaderens Hus (se Lars Holst).13

Emilie, f. 1814, g. m. Kjøbmand i Arendal Wittus Juell Beck.

Anne Kristine, f. 1818, d. 1887, g. m. Kjøbmand i Arendal Gunnerius Olsen.

Tollef Oppen Ebbell, f. 1819, d. I Kristiania 1880, g. m. Anne Helene Hneriette Blom (f. 1845, Datter af Køjbmand i Laurvig Fredrik Adeler Blom14) og Rosine Annette Hofgaard.)15

Elisabeth Henriette, f. 1831, g. m. Skibskaptein Kristian Westergaard i Arendal16

Klemens Ebbel havde foruden 4, der døde i spæd Alder, følgende Børn:

Andreas Fredrik Ebbell, f. 1828, død som Student i Swansea i England.

Joakim Ebbell, f. 1830, Trælasthandler i Kristianis, d. 1880 i London, ugift.

Marie, d. 1845, g. m. Konsul i Rom Kristoffer Andreas Myhlenphort17 (f. 1837, d. 1891).

Af Jørgen Bendiks Ebbells18 Børn døde 2 i spæd Alder; da øvrige var:

Johan Peter Ebbell, f. 1828, theologisk Kandidat, Fuldmægtig i Kirkedepartementet, g. m. Petronelle Marie Hansen (f. 1826, Datter af Høiesteretsassessor Martin Hansen og Ingeborg Elisabeth Faye.)19

Marthe Klarine (Klara), f. 1830, g. m. sin Morbroder Lodsoldermand Henning Jungham Bie (se Bie).

Anne Kirstine, f. 1833, d. 1875 som Enke efter Skibskaptein Mathias Albert Sylvius Møller (f. 1834, d. 1866, se Falck.)20

Joakim Ebbell, f. 1835, d. 1877, Høiesteretsadvokat, g. m. Dorothea Margrete Hansson (f. 1844, Datter af Sorenskriver Kristian Rasmus Hansson og Harriet Marie Mørch.)21

Karen Marie (Kaja), f. 1837, ugift. (slut på Ebbell. Næste side er Falck)

Fodnoter:

1Som denne Just Ebbells Fader nævnes andetsteds en Augustinus Ebbell, Raadmand i Odensen omkr. 1631, antagelig den samme, som i Aarene 1615 og 1616 var Capitaine i den Skaanske Regiment under Anders Sinclair. Navnet er sandsynlig taget af Landsbyen Ebele i Ørbek Sogn ved Nyborg paa Fyn.

2Denne Augustinus Ebbell fortæller således: >Efterat mine forældre havde havt Omsorg for mig med en kristelig og omhyggelig Optugtelse baade i Huset ved egne præceptores saavelsom ved den Latinske skole udi Skjelskør, hvor mine Forældre en tid boede og der er salig hensovede, blev jeg siden skikket til den fornemme Danske Skolemester Hans Henrick i Nestved, hvor jeg forblev indtil Aar 1674, da jeg blev ved min kjære Fader recommanderet og sa den 7de Juli til Monsieur Seckmann udi Hr. Admiral Adelers Tjeneste og Contoir, hvorfra jeg videre Aar 1675 den 6. Juni blev recommanderet til den Keiserlige Ambassadeur, høiædle og velbaarne Hr. Baron Augustinus von Meierfeld, som da var i Kjøbenhavn fra hans Keiserlige Majestær henskikket og contimerede atmens Krigen samme Tid varede mellem Danmark og Sverige og med endel af de Romerske rigers Allierede. Men som Krigen samme Aar begyndte med Sverige, hengav jeg mig med Armadaen ti Skaane, der af de Svenske tagen tilfangen og nødtvungen til efter mange udstandende Viderværdigheder at følge med Oberst Sidon (senere Generalmajor) til Stokholm, derfra med ham til Riga og videre med den svenske Armada i Preussen Aar 1678, hvor jeg efter adskillige Rencontrer blev fangen og den Brandenburgske General-Løitnant Godche præsenteret som og antog mig under sit Livcompagni indtil efter Freden 1681 den 5te Oktober jeg erholdt min Afsked og med Pas forsørget begav jeg mig paa Reisen til Kønigsberg og videre til mit Fædreneland Danmark. Kort derefter log jeg mig bruge nogle Aar, ved Landmaalingen og den Danske Matricels Beregniong, derefter ved Recommendation hos hans Excellence Hr. Ober-Rentemester Brandts Forretninger udi nogle Aar, i Særdeleshed 1689 beskikket som Proviants-Forvalter ved de 7000 Militie Transport til England og samme Tid udi stor Fare, foruden adskillige Tid efter anden anbetroede hafte Forretninger indtil Aar 1690 han Kongelige Maiestæt høisalig Kong Christian den 5te allernaadigst beskikkede mig til Bergens Toldkammer at være til Overtoldbetjent og tillige Tiende-Skriver.<

3 >Der skal have været en anden Søn Clemens Ebbell, men hvis Skjæbne er aldeles ubekjendt<. Denne Søn var født 1734, men formentlig død ung. En Datter Dorothea Marie, f. 1722, blev gift med Kammerraad og Stiftsamtskriver i Bergen Jesper Heiberg.

4
I en Promemoria af 25de Januar 1795 skjænkede han 200 Rdlr., som efter hans Død Stedets Sogeprest Krog >til fattige Sengeliggende og Nødtrængende paa bedste Maade efter sit Skjøn vil uddele tin nogen Hjælp for dem i deres Omstændigheder<.

5
Hun var Faster af Sogneprest til Øiestad Aksel Kristian Smith (se Smith).

6
Søster af Presten Jens Pharos anden Hustru (se Pharo og Falck).

7De øvrige 9 døde i spæd Alder eller ugifte.

8Han var en stedsøn af Kaptein ves Skiløberne Kristoffer Oppen og havde antaget dennes Tilnavn. Kaptein Oppens virkelige Søn var Hohan Fredrik Blix Oppen, f. 1766 i Østerdalen, d. 1826 i Kjøbenhavn som General-Kvartermester-Løitnant i den danske Generalstab.

9Det af Oluf Ebbell her opførte Hus blev efter hans Død kjøbt for 2100 Sp. Af Salve Henriksen (se under Dolholt); fra ham gik Eiendommen over til hans Søn Julius Henriksen, der, da han fraflyttede Byen, solgte den til Lindqvist, som 1886 opførte deb bye Bygning. I Oluf Ebbels Besiddelse kom Eiendommen 1821, da for 200 spd. Kjøbte til Nedrivelse det gamle Teutzehus. Monsieur Johan Mihael Teutz, Skrædder, siden Gjæstgiver, f. 1731, d. 1803 g. m. Guri Tronsdatter (d. 1825 75 Aar gammel), havde faaet Huset efter Svigerforældrene Tron Sørenssen og Karen Olsdatter. Af hans børn belv den ældste datter Karen Marie gift med Jørgen Peter Bohn (se under Anders Andersen Bie), en anden datter Anne Dorothea med skomager siden Graver Otter Johansen (d. 1833 64 Aar gl.), som var Eier av det gamle, før Nils Willumsen Torup tilhørende Hus, hvor nu Kjøbmand T. G. Gundersens Nr. 43 ved Skolegaden staar; hun døde 1858 som Fattiglem. Af sønnerne blev den ældste Ole Teutz, f. 1776, død 1808 som styrmand, gift med Ingeborg Marie Jakobsdatter Bohn (Se under Anders Andersen Bie), den anden Johan Jørgen Teutz, f. 1878, Skibskaptein, siden Fisker, d. 1857 som Fattiglem, blev gift med den hos Anders Andersen Bie opfostrede Taterpige Tarjer Gundersdatter (f. 1830 43 Aar gl., se under Anders Andersen Bie) og første en Tid et flot Liv; han skal endog have været så overmodig, at han tændte sin Pibe med Pengesedler; det var af ham, Oluf Ebbel kjøbte Huset. Ole Teutz's eneste Søn Johan Mikael (f.1802) ligesom Johan Jørgen Teutz's 3 Sønner, Anders Bie Teutz (f. 1807), Jørgen Bohn Teutz (f. 1809) og Gustav Edvard Teutz (f. 1825), blev alle Sømænd; kun den sidste, som endnu lever, har Børn, af hvilke Sønnen Johan Jørgen er en velstaaende Handelsemand I Amerika (i Minneapolis); ogsaa en Svigesøn er i lige stilling der, en Datter Josefine, er gift med Styrmand Jens Aanonsen på Fervig. Af Johan Jørgen Teutz's 4 Døtre blev Birgitte Jacobine Bohn (f. 1812) gift med Kontorist Svenning Terkelsen Lund (f. i Risør 1806, d. 1858), Johanne Frederikke (f. 1815) med Matros og Maler Jacob Olsen Töge, Johanne Mathea (f. 1818) med Sømand Ole Nord og Gurine Karoline Marie (f. 1821) med Kontorisk Gebhardt Molkte Gram (Søn af Foged Kristen Gram). Af Otter Johansens flere Børn blev Marie Johanne gift med Hans Børresen (se under Helmer Slutning), Karen Marie med Hattemager Knud Ødmann og Anne Elisabeth med Blikkenslager Berthel Franciscussen Mønnich (hidflytter fra Kristanssand).

10Andreas Fredrik Finne, f. 1750 (som hans Fader opføres Engelbreth Finne, der antages at have været anset ved Myntindretningen paa Kongsberg) var Sorenskriver i Nedernæs fra 1785 til 1824 og døde 1838. Hans første Hustru Anne Elise Möller, datter af Kontrollør Jakob Möller og Jakobine Wright (Broder Henrik Wright Møller) døde i Barselsend 1785 efter at have født Tvillingerne Dorothea og Justine; siden egtede han Jakobine Bowmann Herlofsen (f. 1769, d. 1815), Datter af Stian Herlofsen i Arendal og Margrete Vilhelmine Heiberg (Datter af Jesper Heiberg, se ovenfor under Augustinus Ebbell) og fik med hende 13 Børn, af hvilke 2 døde i spæd Alder. Af Sorenskriver Finnes 9 Døtre blev kun 2 gifte, ovennævnte Lovise Augusta og Anne Elise, f. 1791, d. 1863, der blev gift med den danske Admiral Johannes de Krieger og Moder til Ministeren Andreas Fredrik Krieger; af Sønnerne var Engelbreth Finne, d. 1788, Byfoged i Risør og døde ugift 1867, Adler Finne, f. 1789, Kjøbmand I Risør og fransk Konsul, d. 1890, g. m. Elise Klementine Carstebsen (3 Sønner og 3 Døtre, af hvilken Jakobine, f. 1845, er gift med AMtsingeniør i Nedernæs Samuel Grønn, se under Pharo), Hans Jensenius Finne, f. 1809, cand. jur., død 1848 som Kopist i Revisionsdepartementet, gift med Reinholdine Schønheyder (Sønnen Andreas Fredrik Finne, f. 1842m d. 1874 som Høisteretsadvokat.)

11Det her af Skipper og Borger Ditlef Pentz Smith (se Smith) opførte Hus blev efter hans Død ved Auktion 1819 kjøbt for 250 Sp. Af Erik Thomle i Arendal; han solgte det Aaret efter til Nikolai Thøe, hvorefter det 1827 kom i Klemens Ebbells Eie (Kjøpesum 364 Sp.) Natten mellem 18de og 19de August s. A. brændte Huset (Se Taarvig under Helmer), og Ebbell opførte derefter det nuværende Hus. Da han 1841 fraflyttede Grimstad, solgte han Huset til Hjøbmand Pharo, efter hvis død 1840 det blev købt af Anthon Bie, som igen 1854 solgte det til Organist og Hotelvert Boyesen (se under Gunder Holst); efter ham kom eiendommen til Seilmager Hans Møllers Enke og er siden benyttet til Hotelvirksomhed.
Ovennævnte Erik Andreas Thomle var Kjøbmand og Skibsreder i Arendal fra 1814 til 1830, da han flytterde til Kristiania; han var gift med Mette Marie Binneballe og havde tidligere været Bogholder ved Frolands Verk. Faderen Erik Iversen Thomle fra Gaarden av samme Navn i Nord-Land, nedsatte sig i Arendal som Kjøbmand, og blev gift med en Datter af Sognepresten der Ole Jens Colstrup. Erik Andreas Thomles Søn Ivar Steen Thomle, f. 1812 paa Frolands Verk, blev 1836 byfoged i Arendal og 1849 Amtsmand i Nedenæs og Raabygdelagets Amt, 1860 Assessor og 1878 Justutarius i Høiesteret, tog afsked 1886 og døde i Kristiania 1889; han var først gift med Augusta Smith, Datter af Jernverkseier Sigvard Nikolai Smith på Froland, og siden med Juliane Marie Heyerdahl, Datter af Bankadministrator i Kirstianssand Thomas Stenersen Heyerdahl og Oline Smith, Sigvard Smiths Søster. Sigvard Smiths Fader, justitsraad, Generalkrigskommisær Karl Wilhelm Classen; hendes Broder Bergraad Johannes Classen var Forvalter ved Frolands Verk og døde 1789 paa Reersel i Froland, paa hvilken Gaard ogsaa to andre Brødre levede, den aandssvage Joakim Andreas (d. 1798) og Generalkrigskommisær Karl Wilhelm Classen; en fjerde Broder var dansk Konsul i Tanger, siden Legationsraad og Generalkonsul Mikael Classen, Søsteren Mette Hedevig (d. 1790) var Arendalskjøbmanden Commerceraad Roosen's første Kone (se Thestrup under Smith). En Søn af Sigvard Smith er Kommandør i den norske Marine Herman Roosen Smith, f. 1812.

12
Børn: Ole Falck Ebbell, f. 1839, Arkitekt, Overlærer ved den tekniske Skole i Trondhjem, g. m. Anna Elisabeth Brun (f. 1839, Datter af Sogneprest Svend Brun i Kristiania), Nils Kloed Ebbell, f. 1843, lever i Trondhjem, Augustinus Ebbell, f. 1845, d. 1865 som Student, Helene Marie Elisabeth, f. 1852, g. m. Sogneprest Reinhold Siewers Ulstad.

13Børn: Lars Holst Ebbell, f. 1840, d. 1845, Jakob Ebbell, f. 1841, SkibsKaptein i Grimstad, ugift, Lars Holst Ebbell, f. 1846, Agent i Kristiania, d. 1888, Bendiks Ingvald Ebbell, f. 1850, Handelsemand i Kristiania, d. Ugift 1880, Kristine Margrete, f. 1852, ugift, driver Syetablissement i Kristiania.

14Brodersøns Søn af Kjøbmand i Holmsbo Gustavus Blom (se Lerentzen).

15Søn: Jakob Krog Brock Ebbell, f. 1878

16Den fra Bankchef Aksel Herlofsens Sag bekjendte Eventyrer Karl Westergaard er denne Kristian Westergaards Søn af tidligere Egteskab.

17Familien Myhlenphort skal være kommen fra Ungarn til Sachen-Gotha. Didrich von Myhlenphort var Ritmester i Hertug Ernst den Frommes Tjeneste, kom omkring 1660 til Danmark og blev Toldforvalter ved Nordmøre og Romdals Toldsteder.

18Bendiks Ebbell var en Mand af usædvanlig liden Vækst.

19Børn: Martin Hansen Ebbell, f. 1860, juridisk Kandidat, Bendiks Ebbell, f. 1865, theologisk Kandidat (agter at gaa ud som Missionær og studerer derfor Medicin).

20Børn: Ole Peter Møller, f. 1863 i Pau i Frankrige, d. 1881 i London hos Farbroderen Mægler Ole Mørller. Anna Margrete Kathinka, f. 1865 i Arrachon i Frankrige, lever hos Farbroderen Olle Møllers Enke i London.

21Børn: Kristian Hansson Ebbell, f. 1867, juridisk Student, Inger, f. 1868, d. s. A. 5 Maaneder gammel, Bendiks Joakim Ebbell, f. 1869, Studerende, Harriet, f. 1871, d. 1876, Inger f. 1874.

.

3 Beregnet - forklaret i comment, Sat identisk med søsters data.

4 Beregnet årstal - Sat til før fødselsår + 100 år, Meget usikkert, da fødsel også er beregnet.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per-johan@oermen.dk